Veleria San Giorgio | Safety attitude JET-PRO TG. M - KG. 40/70 - AIU. GALL.